اسلام آباد جوان

در دنیای دموکراسی امروز، انتخابات از زمره پدیده هایی است که نتیجه آن غیرقابل پیش بینی ولی میزان و سطح رقابت در آن کاملاً قابل پیش بینی است . پس از عدم تایید کاندیداهای شاخص در حوزه ی انتخابیه  اسلام آباد غرب و دالاهو  حال انتخابات وارد فضای جدیدی شده است ، بعد از شوکی که به طرفداران کاندیداهای شاخص وارد شد  و سکوتی که تا چندین ساعت فضای عرصه ی انتخابات را در بر گرفت و تحلیل ها و پیش بینی های مختلفی که از آینده ی انتخابات  در اسلام آباد غرب و دالاهو شد ، حال موسم اتحاد است ، اتحاد برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات . امروز کاندیداهایی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز نشده ضمن تمیکن به قانون عموما باید طرفدران خود را از  هر گونه واکنش هیجانی باز داشته و با خط مشی جدید ضمن تشویق به مشارکت همگانی در انتخابات زمینه ساز از بین رفتن هر گونه اختلاف و عدم پایبندی به قانون را در فضای انتخاباتی فراهم آورند که خوشبختانه تنی چند از نخبگان در ساعات اولیه جوابیه شورای نگهبان  مر قانون را سر لوحه ی رفتار خویش قرار دادند و همگان را به مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات تشویق نمودند .

بی شک در هر جامعه ای انتخاباتی کامیاب است و به سرانجام میرسد  که در آن مثلث انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و تیم داوران روی ریل قانون و قاعده دموکراسی حرکت کنند  و همگان از تخریب  کاندیدهای تایید صلاحیت شده دست کشیده و در مسیر قانون و اتحاد گام بردارند. چرا که اتحاد و همدلی نه تنها موجب انتخاباتی پرشورتر خواهد شد بلکه سبب ایجاد وفاق شهری و ملی  بیشتری در میان طیف های مختلف مردمی شهر اسلام آباد غرب و دالاهو خواهد شد.

فضای انتخابات نباید هیچگاه مسموم باشد و با رواج شایعات و تخریبهای برنامه ریزی شده در رای مردم و تصمیم گیری سیاسی آنان اخلال ایجاد کرد و با رواج اخبار کذب بر ضد کاندیدی خاص بذر عدم مشارکت سیاسی را در جامعه رواج داد . امروز قانون و قاموس آن خط قرمز همگان است و اتحاد و اخلاق سر لوحه ی رفتار طرفدران کاندیداهایی رد شده و تایید شده باید باشد .بی شک روزگار هشتم اسفند ماه کاندید انتخاب شده نماینده ی آحاد مردم اسلام آباد غرب و دالاهو خواهد بود  و چیزی  که از ما طرفداران طیف های مختلف کاندیداها به یادگار خواهد ماند حق الناس است . بیاییم چند هفته ای که به انتخابات مانده است را مدیریت کنیم و از رواج شایعات مخرب و دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات دست کشیده و قانون را ملاک قرار دهیم و اتحاد و همدلی را هر بیشتر در میان مردم ارج نهیم چرا که اتحاد همه ی قشر ها زمینه ساز مشارکت بیشتر و رونق انتخابات  در اسلام آباد غرب و دالاهو خواهد بود .