تابویی به نام شورای شهر ...
ا

اسلام آباد جوان : ارزیابی عملکرد ازجمله برنامه هایی است که امروزه درسطح شهرداری ها وشوراها مطرح گردیده است بطوریکه تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب می شود.
یکی از انواع ارزیابی عملکرد کارایی شورای شهرها ارزیابی عملکردبه وسیله مردم است وازاین جهت مهم به نظر می رسد که رضایت مردم ازشوراهای شهرنقش مهمی درموقعیت این سازمان در دستیابی به اهداف خود داردبطوریکه شهروندانی که ازشورای شهر رضایت داشته باشند با اطمینان بیشتری وظایف شهروندیشان را انجام می دهند.
بطوریکه درشهرستان اسلام آباد غرب شاهد این گونه موارد نبوده ایم واز شورای شهر جزء تابوی سیاه و بی اعتمادی چیزی نمایانگر نبوده است. در این راستا وجود معضلات ترافیکی،فرهنگی واجتماعی،اقتصادی وبهداشتی،تفریحی و ورزشی ازاین گونه مواردی است که موجبات بدبینی شهروندان به شورای شهر را فراهم نموده است.و درجهت ارتقای شرایط موجود برنامه هایی اعلام میدارم:

ایجاد پل غیر هم سطح وپارکینگ درسطح شهر جهت رفع معضل ترافیک

فراهم نمودن شرایط مناسب درجهت ایجاد فضای سبز بطور عادلانه درتمامی نقاط ها ومحله های سطح شهر

شبیه سازی وهماهنگی جهت روکش آسفالت در سطح شهر

تکمیل پروژه های نیمه تمام یا ناتمام سطح شهر 

ایجادحسن اعتمادبین شهرداری وشورای شهر ومردم در راستای شرایط مناسب انجام وظایف وخدمات

ساماندهی دست فروشان سطح شهر وتلاش درایجاد بازارهفتگی(جمعه بازار یاشنبه بازار)

یادداشتی از سعید رضایی تپه گله کاندید پتجمین دوره  شورای شهر. اسلام آباد غرب 


علی باقری سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 - 10:06 ق.ظ نظرات()